Більмацька громада

Запорізька область, Пологівський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 04.11.2020 10:31
Кількість переглядів: 167

Філія «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська залізниця» (скорочена назва – Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця») код ЄДРПОУ 40081389

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.      Інформація про суб’єкта господарювання Юридична адреса:03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32. Контактний номер телефону (067) 951-89-17 - головний інженер Барабаш О.М.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

  1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.

Планована діяльність, її характеристика. ВП «Трудівський кар’єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Укрзалізниця» здійснює видобування мігматитів, гранітів, гнейсів Церекостянтинівського родовища, придатних у якості сировини для виробництва щебеню будівельного ,каменю бутового та відсіву. Експлуатація проводиться згідно Спеціального дозволу на користування надрами виданий Державною службою геології і надр №4705 від 30.08.2008 року, Наказ від 22.07.2019 р,№235(внесення змін).

Технічна альтернатива 1.

Виходячи з гірничо-геологічних умов залягання корисної копалини та розкривних порід, а також у відповідності до розробленого і погодженого робочого проекту розробки і рекультивації. Система розробки з паралельним посуванням фронту робіт, зовнішнім відвалоутворенням і застосуванням буро підривних робіт.

Розробка ведеться одноковшевими екскаваторами з навантаженням в автосамоскиди і транспортується: розкривні породи у відвали, корисна копалина на дробильносортувальний завод (ДСЗ).Добувні роботи ведуться з попереднім розпушуванням породи буровибуховим способом. Буріння свердловини передбачається з застосуванням верстата шарошечного буріння 5 СБШ-20 з мокрим пилоуловлюванням. Роботи проводяться у межах контуру підрахованих та затверджених запасів корисних копалин.

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 2.

Технологічною альтернативою буро-вибуховим роботам планується розглянути можливість використання землерийно-фрезерної машини, що являє собою механізм, який виконує операції відділення корисної копалини від масиву породи. На ньому периферійно розміщені зуби з твердосплавних вольфрамомістких сплавів. В основі принципу роботи барабана лежить система «Top to bottom», тобто удару зверху вниз, що дозволяє досягти руйнівної сили до 200 МПа. Корисна копалина має прожилки породи більшої міцності ніж руйнівна сила машини, що знижує ефективність використання альтернативного варіанту обладнання. При використанні машини даного типу використовується пошарова схема розробки.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. ВП «Трудівський кар’єр» здійснює видобування мігматитів,гранітів,гнейсів Церекостянтинівського родовища, що розташоване в Запорізькій області, Більмацькому районі, село Трудове, вулиця Заводська 1.

Акт про надання гірничого відводу наданий Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України №2392 від 29 .11.2012року.,площею 63 га. Площа родовища згідно спеціального 54,1 га, площа гірничої виробки (кар’єру) та глибина, станом на поточний час 40 га на (73м), площа гірничої виробки (кар’єру) та глибина, станом на завершення розробки родовища 63 га (88м). Площа відвалу розкритих порід станом на поточний час 4,8 га. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою: серія ЯЯ №116622 від 03.03.2009 року. Кадастровий номер земельної ділянки планованої діяльності та для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємствами, що пов’язанні з користуванням надрами : 2322755100:06:002:0146.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 планової діяльності не розглядається оскільки кар’єр діючий. Родовище експлуатується з 1938 р.. Спеціальний дозвіл на користування надрами виданий Державною службою геології та надр України № 4705 від 30.08.2008 року.Наказ від 22.07.2019 р,№235(внесення змін).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпечення робочими місцями працездатного населення, сплатою податків у місцеві бюджети, покращення економічної ситуації регіону. Планована діяльність є безпечна для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству. Скарг від громадян та громадськості в період розробки родовища не фіксувалося

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Розробка та експлуатація родовища почалась у 1938 році. Корисна копалина мігматити ,граніти, гнейси. Загальна площа кар’єрного поля згідно наданого Спеціального дозволу на корисні копалини складає 54,1 га.

Запаси корисних копалин затверджені Протоколом ДКЗ України № 4284 від 02.02.2018 р. Скельні породи переробляються на щебеневу продукцію. Річна продуктивність кар’єру –426,5 тон/рік. Найнижча абсолютна відмітка гірничої виробки на поточний стан +245,0м, найнижча абсолютна відмітка гірничої виробки до якої планується видобувати +230,0м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

– дотримання умов Спеціального дозволу на користування надрами;

– дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел;

– акустичне забруднення, розрахунковий гранично допустимий рівень якого в житловій забудові менше допустимого рівня шуму на території населених місць; – дотримання умов спеціального водокористування;

– попередження засмічення, забруднення поверхневих та підземних вод; дотримання поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі роздільне збирання відходів що утворюються; дотримання протипожежних вимог при реалізації планованої діяльності згідно ДБН В.1.1-7:2016;

– дотримання розмірів СЗЗ;

– інших умов природоохоронного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

аналогічно технічній альтернативі 1

щодо технічної альтернативи 2

аналогічно технічній альтернативі 1

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Родовище розробляється відкритим способом згідно проекту розробки. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою. При розробці родовища всі заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) виконуються з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування та наявної інфраструктури. Геологомаркшейдерські роботи здійснюються геолого-маркшейдерською службою підприємства. щодо технічної альтернативи 2

Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 планується здійснювати існуючою інфраструктурою

щодо територіальної альтернативи 1

У зв’язку з тим, що кар’єр існуючий, родовище розвідуване і запаси затверджені з геологічною прив’язкою. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою. Дотримання «Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів» (наказ МОЗ України №173 від 19.06.96р.).

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1

Вплив на клімат і мікроклімат – відсутній;

Атмосферне повітря – джерелами забруднення атмосферного повітря при проведенні розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт є:технологічне обладнання, кар’єрна техніка та автотранспорт;

Водне середовище – обсяги водокористування, скид кар’єрних вод;

Грунти – порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих розробок. утворення відходів, та подальше поводження з ними;

Рослинний і тваринний світ – опосередкований вплив – присутність людей та обладнання. Тимчасове збіднення флори та фауни

Навколишнє соціальне середовище – позитивний вплив будівництва виробничого об'єкту є збереження та створення нових робочих місць.

Вплив на техногенне середовище – відсутній.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Експлуатаційний об’єкт (кар’єр) знаходиться в межах території погодженої у встановленому порядку.

Соціальне середовище – можливе перевищення санітарних норм допустимого шуму.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Перша категорія видів планової діяльності та об’єктів ,які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля п.15 частина 2 ст.3 (кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів;)

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р. № 1026 в обсязі достатньому для підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50, 260-31-13 e-mail: OVD@mepr.gov.ua;

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора